Ochotnicza Straż Pożarna

mdp_min.jpg Młodzieżowo-Harcerska Drużyna Pożarnicza

Jak zostać członkiem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Skołyszynie?

 

Osoba zainteresowana wstąpieniem do MDP:

· musi mieć skończone 10 lat

· musi pobrać od Dowódcy MMDP (chłopcy) lub ŻMDP (dziewczęta) Oświadczenie   
  Deklarację Członkowską MDP
Kwestionariuszem Informacyjnym

· musi złożyć na ręce Dowódcy MMDP (chłopcy) lub ŻMDP (dziewczęta)  
  wypełnione przez rodziców lub opiekunów prawnych Oświadczenie – Deklarację
  Członkowską
Kwestionariuszem Informacyjnym i zdjęciem legitymacyjnym

· po złożeniu Oświadczenia Rada MDP podejmuje decyzję o przyjęciu bądź nie
  przyjęciu zainteresowanego do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej jako
  Kandydata do MDP

· otrzymuje od Dowódcy MMDP (chłopcy) lub ŻMDP (dziewczęta) ustną
  informację o decyzji Rady MDP w sprawie przyjęcia do MDP

· po pozytywnej decyzji Rady MDP o przyjęciu zainteresowany otrzymuje status
  Kandydata do MDP

 

Kandydat do MDP:

· w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia Oświadczenia ma obowiązek rozpisania z
  Opiekunem MDP Próby Kandydackiej MDP

· po rozpisaniu Próby Kandydackiej MDP w ciągu jednego miesiąca zalicza
   u Dowódcy MMDP(chłopcy) lub ŻMDP(dziewczęta) wszystkie zadania Próby
   Kandydackiej MDP

· po zaliczeniu wszystkich zadań Próby Kandydackiej MDP prosi Dowódcę MMDP
  (chłopcy) lub ŻMDP(dziewczęta) o zamknięcie i zaliczenie Próby Kandydackiej
   MDP

· po zamknięciu i zaliczeniu Próby Kandydackiej MDP zostaje dopuszczony przez
  Opiekuna MDP do złożenia Ślubowania Członków MDP, po złożeniu którego staje  
  się pełnoprawnym członkiem MDP i otrzymuje   legitymację członkowską.

 

Jak zaliczać Próbę Kandydacką MDP?

Jako Kandydat do MDP w ciągu jednego miesiąca musisz zaliczyć u Dowódcy MMDP (chłopcy) lub ŻMDP (dziewczęta) 9 punktów Próby Kandydackiej MDP, na którą składa się:

· znajomość historii Ochotniczej Straży Pożarnej Skołyszyn: poznanie historii
   Jednostki jest ważne, ponieważ każdy z Kandydatów do MDP musi wiedzieć
   w jakich warunkach straż w Skołyszynie powstała, jakie działania wykonywali
   jej członkowie, jakie wyposażenie posiadała, czy wreszcie to, jaki był skład
   zarządów Jednostki

· znajomość Regulaminu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Skołyszyn:
  
Kandydat do MDP przygotowujący się do służby w drużynie jako członek MDP
   zna Misję MDP i jej zadania, zna swoje prawa i obowiązki, wie, kto jest jego
   przełożonym; do zaliczenia punktu 2 PK należy zapoznać się z Regulaminem
   MDP, z czego dokładnie należy poznać punkty od 1 do 23 Regulaminu MDP

· znajomość ochrony przeciwpożarowej w Polsce: Kandydat do MDP wie na jakich
  zasadach jest zbudowana polska ochrona przeciwpożarowa i z jakich elementów
  się składa

· znajomość funkcji w OSP Skołyszyn: Kandydat do MDP potrafi rozpoznawać
  funkcje strażaków ochotników w OSP Skołyszyn po dystynkcjach

· znajomość zasad zależności służbowej w pożarnictwie: Kandydat zna swoich
  przełożonych, wie kto to jest przełożony, podwładny, starszy i młodszy, wie,
  kto jest przełożonym bezpośrednim, wie jak powinien zachowywać się członek
  OSP Skołyszyn, w tym członek MDP  i zachowuje się w taki sam sposób,
  wykazuje się życzliwą postawą i szacunkiem względem swoich przełożonych
  i kolegów

· wizyta w garażu OSP Skołyszyn lub JRG PSP: dla właściwego poznania ochrony
  przeciwpożarowej w praktyce Kandydat do MDP składa wizytę w garażu OSP
  Skołyszyn lub w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej,
  wizyta taka jest organizowana przez przełożonych

· znajomość podstaw musztry – zagadnienia teoretyczne i praktyczne Kandydat
  do MDP potrafi i zna podstawowe elementy musztry pożarniczej, potrafi
  wykonać indywidualnie i grupowo zadane do wykonania komendy

· zaangażowanie w działalność MDP OSP Skołyszyn: w tym punkcie zawiera się
   ogólne zaangażowanie Kandydata do MDP na rzecz MDP, czyli chęć z jaką
   uczestniczy we wszelkich działaniach drużyny, min. w uroczystościach
   kościelnych i państwowych, systematyczne uczestnictwo w zbiórkach
   drużyny
(jeżeli nie możesz uczestniczyć w zbiórce, informujesz o
   tym Dowódcę MDP przed zbiórką, tylko wtedy nieobecność jest
   usprawiedliwiona, dwie nieusprawiedliwione nieobecności po kolei są przyczyną
   decyzji Rady MDP o wykluczeniu z Drużyny), posłuszeństwo względem
   bezpośredniego przełożonego (Dowódcy MDP) poprzez wykonywanie jego
   poleceń służbowych

· praca wolontarystyczna w OSP Skołyszyn: Kandydat do MDP stara się, aby
  Jednostka była zadbana i wyglądała schludnie, dlatego wykonuje różnego
  rodzaju prace  gospodarcze w Jednostce (prace porządkowe, małe prace
  remontowe, czyszczenie sprzętu itp.), prace te wykonuje indywidualnie prosząc

  przełożonych o wskazanie pracy do wykonania

 

Poszczególne punkty Próby Kandydackiej  zaliczasz indywidualnie u Dowódcy, jeżeli uznasz, że posiadasz wiedzę lub umiejętności wymagane przy ich zaliczaniu. Umawiasz się wtedy z Dowódcą na zaliczenie, odpowiadasz na jego pytania, a on dokonuje zaliczenia. Jeżeli zaliczysz wszystkie punkty PK Dowódca zalicza i zamyka Twoją PK, a Opiekun podejmuje decyzję o dopuszczeniu Cię do złożenia Ślubowania Członków MDP, stajesz się wtedy pełnoprawnym członkiem MDP.

 

  
Rota ślubowania członka Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

„ŚLUBUJĘ – ze wszystkich sił służyć naszej Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej ofiarną pracą w szeregach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przyczyniać się do ochrony życia i mienia jej Obywateli oraz ich dorobku kulturalnego i materialnego przed pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. Ślubuję przestrzegać postanowień Statutu OSP i Regulaminu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, pogłębiać wiedzę pożarniczą, postępować uczciwie, wykonywać sumiennie polecenia przełożonych i być wzorem w przestrzeganiu zasad ochrony przeciwpożarowej.”

 

REGULAMIN MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJ

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKOŁYSZYNIE

zatwierdzony Uchwałą Walnego Zebrania

Ochotniczej Straży Pożarnej w Skołyszynie 

 

W 1884 roku nasi poprzednicy, pierwsi strażacy ówczesnej wsi Skołyszyn oraz pracownicy stacji kolejowej powołali do życia Kolejowe Pogotowie Pożarnicze, które przekształciło się w Ochotniczą Straż Pożarną, Stowarzyszenie któremu od początku istnienia przyświecała idea Pożarniczej Służby „BOGU NA CHWAŁĘ, LUDZIOM NA RATUNEK”. Od tamtych czasów Oni i ich następcy niejednokrotnie ofiarnie i z narażeniem życia ratowali ludzkie życie i mienie. Uważając te działania za chlubne i służące jako przykład szlachetnej postawy ludzkiej, chcąc przy tym przekazać to doświadczenie młodym ludziom, dajemy im możliwość realizacji swoich potrzeb w Młodzieżowej i Harcerskiej Drużynie Pożarniczej Ochotniczej Staży Pożarnej w Skołyszynie.

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE, PODSTAWA POWOŁANIA MDP, MISJA I ZADANIA MDP

 

1.      Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Ochotniczej Staży Pożarnej Skołyszyn (MDP) istnieje na podstawie Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Skołyszynie.

2.      MDP stanowi część składową Ochotniczej Straży Pożarnej w Skołyszynie.

3.      Misją MDP jest wychowywanie młodego człowieka w Prawdzie, Sprawiedliwości, Dobrze i Pięknie oraz dawanie mu sposobności do harmonijnego rozwoju duchowego, intelektualnego, społecznego i fizycznego, poprzez zainteresowanie go działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania do bezinteresownych działań w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej w Skołyszynie w duchu służby, wzajemności i pracy nad sobą.

4.      MDP posiada logo będące symbolem Misji MDP.

5.      Podstawowymi zadaniami MDP są:

a.      organizowanie działalności wychowawczej, edukacyjnej i kulturalnej,

b.     podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków,

c.      szerzenie wiedzy i umiejętności w dziedzinie ogólnie pojętego bezpieczeństwa,

d.     organizowanie turystyki i rekreacji członkom MDP i niezrzeszonym, służące poznawaniu dziedzictwa kulturowego kraju,

e.      rozwijanie sprawności fizycznej członków MDP poprzez zainteresowanie uprawianiem przez nich różnych dyscyplin sportowych,

f.      nauka zasad zdrowej rywalizacji i pracy w grupie,

g.     prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego,

h.     wspieranie działalności wolontarystycznej członków MDP na rzecz społeczności,

i.       reprezentowanie MDP i OSP Skołyszyn w czasie uroczystości religijnych i patriotycznych.

6.      MMDP i ŻMDP tworzą własną obrzędowość opartą na historii, a także tradycjach MDP i OSP Skołyszyn oraz doświadczeniach każdego członka MDP.

7.      MMDP i ŻMDP ma prawo używać Proporca Drużyny.

8.      Obrzędowość drużyn i wzory proporców drużyn zatwierdza Rada MDP.

9.      Na wniosek Rady MDP Walne Zebranie Członków OSP Skołyszyn może nadać MMDP lub ŻMDP patrona.

10.  MMDP i ŻMDP prowadzi dokumentację działalności w formie Książki Pracy MDP i Kroniki MDP.

 

 

CZŁONKOWIE MDP, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

11.  Do MDP mogą być przyjmowane dziewczęta i chłopcy w wieku od 10 do 18 lat posiadający pisemną zgodę rodziców lub opiekuna prawnego na przynależność do MDP.

12.  O przyjęciu na Kandydata do MDP decyduje Rada MDP.

13.  Kandydat do MDP w ciągu 1 miesiąca od daty przyjęcia ma obowiązek rozpisania Próby Kandydackiej MDP.

14.  Kandydat do MDP zalicza Próbę Kandydacką MDP w ciągu 1 miesiąca od daty jej rozpisania.

15.  Po zaliczeniu Próby Kandydackiej MDP Kandydat do MDP zostaje dopuszczony do złożenia Ślubowania Członków MDP po złożeniu którego staje się pełnoprawnym członkiem MDP.

16.  Członkowie MDP mają prawo:

a.      korzystania z bazy i wszelkich urządzeń technicznych OSP w obecności Opiekuna MDP, instruktorów MDP lub osób upoważnionych,

b.     używania umundurowania i odznak organizacyjnych,

c.      uczestnictwa w konkursach na Dowódcę (MMDP lub ŻMDP),

d.     wybierania i bycia wybieranym na funkcję Zastępcy Dowódcy (MMDP lub ŻMDP),

e.      bycia powołanym na funkcję Dowódcy Sekcji (MMDP lub ŻMDP),

f.      nagradzania za wyróżniającą się pracę w MDP,

g.     uczestnictwa w nieodpłatnych szkoleniach organizowanych przez OSP Skołyszyn i inne podmioty,

h.     uczestnictwa we wszelkich formach turystyki i rekreacji organizowanych przez OSP Skołyszyn i inne podmioty,

i.       do własnej inicjatywy i wdrażania własnych pomysłów dotyczących form i metod działania MDP.

17.  Członkowie MDP mają obowiązek:

a.      pracy nad sobą,

b.     kulturalnego zachowywania się,

c.      odnoszenia się z szacunkiem i życzliwością do przełożonych i innych członków MDP i OSP Skołyszyn,

d.     osiągania dobrych wyników w nauce,

e.      wywiązywania się z przyjętych na siebie obowiązków,

f.      posłuszeństwa względem przełożonych,

g.     reprezentowania MDP na zewnątrz,

h.     przestrzegania postanowień Statutu OSP Skołyszyn i Regulaminu MDP OSP Skołyszyn,

i.       troszczenia się o dobre imię OSP Skołyszyn i MDP OSP Skołyszyn,

j.       przejawiania dbałości o powierzony sprzęt,

k.     aktywnego uczestnictwa w zbiórkach MDP i szkoleniu pożarniczym,

l.       brania czynnego udziału w działalności OSP Skołyszyn i MDP OSP Skołyszyn.

18.  Za wzorowe wykonywanie obowiązków członek MDP może otrzymać następujące wyróżnienia:

a.      pochwałę Dowódcy (MMDP lub ŻMDP),

b.     pochwałę Opiekuna MDP w rozkazie służbowym,

c.      pochwałę Naczelnika OSP w rozkazie służbowym,

d.     pochwałę Zarządu OSP,

e.      odznakę MDP OSP,

f.      pisemne wyróżnienie (np. list pochwalny, dyplom) nadany przez władze Związku OSP RP.

19.  Za niewywiązywanie się z obowiązków członek MDP może otrzymać następujące kary:

a.      upomnienie Dowódcy (MMDP lub ŻMDP),

b.     upomnienie Opiekuna MDP w rozkazie służbowym,

c.      upomnienie Naczelnika OSP w rozkazie służbowym,

d.     zawieszenie w prawach członka MDP,

e.      wykluczenie z MDP.

20.  Kary wymienione w punkcie 19, lit. „d” i „e” nakłada Rada MDP na wniosek Dowódcy (MMDP lub ŻMDP) albo Opiekuna MDP. Wniosek w tej sprawie musi posiadać formę pisemną i zawierać odpowiednią argumentację. Po przyjęciu przez Radę MDP wniosku i zastosowaniu kary, ukaranemu przysługuje zapoznanie się z treścią wniosku, co potwierdza własnoręcznym podpisem.

21.  Wykluczonemu z MDP przysługuje prawo złożenia w ciągu 7 dni od daty poinformowania go o wykluczeniu z MDP wniosku do Zarządu OSP o przywrócenie członkostwa w MDP. Wniosek składa się za pośrednictwem Opiekuna MDP.

22.  W przypadku, gdy wykluczony nie złożył wniosku, o którym mowa w punkcie 21, bądź złożył go po upływie 7 dni, Opiekun MDP zawiadamia rodziców lub opiekunów prawnych wykluczonego o zastosowanej karze, w razie potrzeby zawiadamia również szkołę.

23.  Skreślenie z listy członków MDP może nastąpić na własną prośbę członka MDP, a także na żądanie jego rodziców lub opiekunów prawnych.

 

 

STRUKTURA MDP

 

24.  MDP dzieli się na drużynę męską (MMDP) i żeńską (ŻMDP).

25.  MMDP i ŻMDP dzielą się na sekcje według wieku:

· sekcja „Iskierki” – 7-11 lat

· sekcja „Płomyki” – 12-15 lat

· sekcja „Ogniki” – 16-18 lat

 

 

WŁADZE ZWIERZCHNIE

 

26.  Zwierzchnią władzą MDP jest Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Skołyszynie.

27.  Zarząd OSP Skołyszyn wyznacza Opiekuna MDP, któremu deleguje swoje kompetencje związane z pełnieniem władzy zwierzchniej nad MDP. Opiekun MDP odpowiada za całokształt pracy MDP.

 

 

OPIEKUN MDP

 

28.  Opiekunem MDP może być członek OSP Skołyszyn posiadający kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu działalności wychowawczej dla dzieci i młodzieży zrzeszonych w MDP, potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami i uprawnieniami.

29.  Opiekun MDP ma prawo:

a.   wydawania rozkazów służbowych,

b.  mianowania i odwoływania Instruktorów MDP,

c.   mianowania i odwoływania Dowódcy (MMDP i ŻMDP),

d.  uczestnictwa w pracach Rady Instruktorskiej,

e.   uczestnictwa w pracach Rady MDP,

f.   ewaluacji działań podejmowanych przez instruktorów MDP i dowódców MDP w ramach pracy z MDP,

g.  wizytacji wszelkich imprez organizowanych przez MDP, bądź tych, w których MDP uczestniczy,

h.  zlecania dowódcom MDP i członkom MDP zadań do wykonania,

i.    nadawania pochwał i upomnień członkom MDP,

j.    uczestnictwa w nieodpłatnych kursach szkoleniowych bezpośrednio związanych z podejmowaną przez niego działalnością na rzecz MDP,

30.  Opiekun MDP ma obowiązek:

a.   wielopłaszczyznowej pracy nad sobą,

b.  sprawowania merytorycznego nadzoru nad działalnością MDP,

c.   czuwania nad bezpieczeństwem członków MDP w czasie działań z MDP,

d.  dbania o właściwy wizerunek MDP i OSP Skołyszyn,

e.   kształcenia instruktorów MDP, Dowódcy (MMDP i ŻMDP), zastępców dowódcy (MMDP i ŻMDP), członków (MMDP i ŻMDP),

f.   wspierania działań instruktorów MDP, Dowódcy (MMDP i ŻMDP), zastępców dowódcy (MMDP i ŻMDP), członków (MMDP i ŻMDP),

g.  promowania działalności MDP,

h.  pozyskiwania środków na działalność MDP,

i.    dawania dobrego przykładu członkom MDP poprzez swoją postawę religijną i obywatelską oraz stosunek do otoczenia i zachowanie.

 

 

INSTRUKTOR MDP

 

31.  Instruktorem MDP może być pełnoletni członek OSP Skołyszyn.

32.  Wniosek o powołanie na funkcję Instruktora MDP osoba zainteresowana składa na ręce Opiekuna MDP. Wniosek musi zawierać argumentację własną kandydata dotyczącą powodów dla których składa wniosek, dane nt. dotychczasowej działalności, ukończonych przez niego szkoleń i posiadanych uprawnień oraz umiejętności i predyspozycji przydatnych w działalności wychowawczej MDP jak również odniesionych przez niego sukcesów.

33.  Po zaakceptowaniu wniosku przez Opiekuna MDP kandydat rozpoczyna realizować zadania zawarte w Instruktorskiej Próbie Kandydackiej, która jest ustalana indywidualnie dla każdego kandydata na podstawie głównych kryteriów Instruktorskiej Próby Kandydackiej. Próba ta musi zostać zrealizowana przez kandydata w ciągu 3 miesięcy.

34.  Opiekun MDP podejmuje decyzję o mianowaniu bądź odmowie mianowania kandydata Instruktorem MDP na podstawie jakości działań zrealizowanych przez niego w ramach Instruktorskiej Próby Kandydackiej, jak również z odbytej z kandydatem rozmowy kwalifikacyjnej oraz informacji zawartych we wniosku o powołanie na funkcję Instruktora MDP.

35.  Opiekun MDP decyzję o mianowaniu kandydata Instruktorem MDP ogłasza w rozkazie służbowym.

36.  Instruktor MDP ma prawo uczestnictwa w nieodpłatnych kursach szkoleniowych bezpośrednio związanych z podejmowaną przez niego działalnością na rzecz MDP.

37.  Instruktor MDP ma obowiązek:

a.   wielopłaszczyznowej pracy nad sobą,

b.  corocznego zaliczania służby instruktorskiej,

c.   uczestnictwa w pracach Rady Instruktorskiej,

d.  czuwania nad bezpieczeństwem członków MDP w czasie działań z MDP,

e.   dbania o właściwy wizerunek MDP i OSP Skołyszyn,

f.   kształcenia członków MDP i organizowania im czasu,

g.  wspierania działań członków MDP,

h.  dawania dobrego przykładu członkom MDP poprzez swoją postawę religijną i obywatelską oraz stosunek do otoczenia i zachowanie.

38.  Obowiązkiem Instruktora MDP jest ukończenie kursu dla Instruktorów MDP.

39.  O wszelkich działaniach podejmowanych z MDP Instruktor MDP musi powiadamiać Opiekuna MDP.

40.  Służba instruktorska Instruktora MDP trwa od września do sierpnia i jest zaliczana przez Opiekuna MDP we wrześniu w rozkazie służbowym, na podstawie zrealizowanych przez Instruktora MDP zadań zawartych w IPPI i IPCR.

41.  Za niewywiązywanie się z przyjętych na siebie obowiązków, a przede wszystkim za brak wielopłaszczyznowej pracy nad sobą i niezaliczenie służby instruktorskiej Instruktor MDP może zostać odwołany z funkcji.

 

 

RADA INSTRUKTORSKA

 

42.  Rada Instruktorska wytycza kierunki pracy instruktorskiej w MDP.

43.  Członkami Rady Instruktorskiej są: Opiekun MDP i instruktorzy MDP.

44.  Rada Instruktorska stwarza warunki sprzyjające harmonijnemu rozwojowi instruktorów MDP.

45.  Rada Instruktorska działa metodą projektów i pracy w grupie.

46.  Rada Instruktorska we wszelkich sprawach podejmuje decyzje metodą konsensusu.

 

 

DOWÓDCA (MMDP i ŻMDP)

 

47.  Dowódca (MMDP i ŻMDP) jest wyłaniany w ramach konkursu przeprowadzanego przez Opiekuna MDP.

48.  Opiekun MDP decyzję o mianowaniu na funkcję Dowódcy (MMDP i ŻMDP) ogłasza w rozkazie służbowym.

49.  Dowódca (MMDP i ŻMDP) może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu OSP z głosem doradczym.

50.  Dowódca (MMDP i ŻMDP) ma prawo:

a.   wydawania rozkazów służbowych,

b.  decydującego głosu w sprawach związanych z działalnością drużyny,

c.   korzystania z pomocy Opiekuna MDP i instruktorów MDP w zakresie prowadzenia drużyny,

d.  przedstawiania członkom MDP kandydatów na funkcję Zastępcy Dowódcy (MMDP i ŻMDP),

e.   powoływania i odwoływania dowódców sekcji MDP,

f.   zlecania zadań do wykonania Zastępcy Dowódcy (MMDP i ŻMDP), dowódcom sekcji (MMDP i ŻMDP) oraz członkom (MMDP i ŻMDP),

g.  nadawania pochwał i upomnień członkom (MMDP i ŻMDP),

h.  uczestnictwa w nieodpłatnych kursach szkoleniowych bezpośrednio związanych z podejmowaną przez niego działalnością na rzecz MDP,

51.  Dowódca (MMDP i ŻMDP) ma obowiązek:

a.   wielopłaszczyznowej pracy nad sobą,

b.  czuwania nad bezpieczeństwem członków MDP w czasie działań z MDP,

c.   stwarzania członkom MDP właściwych warunków do rozwoju,

d.  dbania o interesy członków MDP i reprezentowania tych interesów przed przełożonymi,

e.   dbania o właściwy wizerunek MDP i OSP Skołyszyn,

f.   uczestnictwa w pracach Rady MDP,

g.  reprezentowania MDP na zewnątrz,

h.  organizowania pracy MDP,

i.    realizowania zadań zleconych przez Opiekuna MDP,

j.    przedkładania Opiekunowi MDP comiesięcznych szczegółowych sprawozdań z działalności MDP,

k.  przedkładania Zarządowi OSP wniosków o nadanie wyróżnień członkom MDP,

l.    przedkładania podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków OSP Skołyszyn sprawozdania z działalności za miniony rok i planu zamierzeń na rok następny,

m.dawania dobrego przykładu członkom MDP poprzez swoją postawę religijną i obywatelską oraz stosunek do otoczenia i zachowanie.

52.  Obowiązkiem Dowódcy (MMDP i ŻMDP) jest ukończenie kursu dla Dowódców MDP.

53.  O wszelkich działaniach podejmowanych z MDP Dowódca (MMDP i ŻMDP) musi powiadamiać Opiekuna MDP.

54.  Za niewywiązywanie się z przyjętych na siebie obowiązków, a przede wszystkim za brak wielopłaszczyznowej pracy nad sobą Dowódca (MMDP i ŻMDP) może zostać odwołany z funkcji.

 

 

ZASTĘPCA DOWÓDCY (MMDP i ŻMDP)

 

55.  Zastępca Dowódcy (MMDP i ŻMDP) jest wybierany przez członków (MMDP lub ŻMDP) z kandydatów przedstawionych przez Dowódcę (MMDP lub ŻMDP) i zaakceptowanych przez Opiekuna MDP.

56.  Opiekun MDP decyzję o mianowaniu na funkcję Zastępcy Dowódcy (MMDP i ŻMDP) ogłasza w rozkazie służbowym.

57.  Zastępca Dowódcy (MMDP i ŻMDP) ma obowiązek:

a.   wielopłaszczyznowej pracy nad sobą,

b.  czuwania nad bezpieczeństwem członków MDP w czasie działań z MDP podczas nieobecności Dowódcy (MMDP i ŻMDP),

c.   dbania o właściwy wizerunek MDP i OSP Skołyszyn,

d.  uczestnictwa w pracach Rady MDP,

e.   reprezentowania MDP na zewnątrz,

f.   organizowania pracy MDP podczas nieobecności Dowódcy (MMDP i ŻMDP),

g.  realizowanie zadań zleconych przez Dowódcę (MMDP i ŻMDP) lub Opiekuna MDP,

h.  dawania dobrego przykładu członkom MDP poprzez swoją postawę religijną i obywatelską oraz stosunek do otoczenia i zachowanie.

58.  Obowiązkiem Zastępcy Dowódcy (MMDP i ŻMDP) jest ukończenie kursu dla Dowódców MDP.

59.  O wszelkich działaniach podejmowanych z MDP Zastępca Dowódcy (MMDP i ŻMDP) musi powiadamiać Dowódcę (MMDP i ŻMDP).

60.  Za niewywiązywanie się z przyjętych na siebie obowiązków, a przede wszystkim za brak wielopłaszczyznowej pracy nad sobą Zastępca Dowódcy (MMDP i ŻMDP) może zostać odwołany z funkcji.

 

 

DOWÓDCA SEKCJI (MMDP i ŻMDP)

 

61.  Dowódcę Sekcji (MMDP i ŻMDP) powołuje Dowódca (MMDP lub ŻMDP) z kandydatów zaakceptowanych przez Opiekuna MDP.

62.  Informacja o powołaniu Dowódcy Sekcji (MMDP i ŻMDP) jest przekazywana wszystkim członkom MDP przez Opiekuna MDP w rozkazie służbowym.

63.  Do zadań Dowódcy Sekcji (MMDP i ŻMDP) należy w szczególności realizowanie działań zleconych przez Dowódcę (MMDP lub ŻMDP).

64.  Za niewywiązywanie się z przyjętych na siebie obowiązków Dowódca Sekcji (MMDP i ŻMDP) może zostać odwołany z funkcji przez Dowódcę (MMDP lub ŻMDP).

 

 

RADA MDP

 

65.  Rada MDP kieruje działalnością MDP.

66.  Członkami Rady MDP są: Opiekun MDP, Dowódca (MMDP i ŻMDP), zastępcy dowódcy (MMDP i ŻMDP).

67.  Pracami Rady MDP kierują rotacyjnie Dowódca MMDP i Dowódca ŻMDP,

68.  Do zadań Rady MDP należy:

a.   ustalenie planów działań MDP uwzględniających potrzeby środowiska, zdobywanie wiedzy, doskonalenie umiejętności oraz rozwijanie zainteresowań członków MDP,

b.  rozpatrywanie spraw związanych z utrzymaniem porządku dyscypliny w MDP,

c.   omawianie wyników działalności MDP i wniosków przedstawianych władzom OSP w różnych sprawach,

d.  rozpatrywanie skarg i wniosków członków MDP,

e.   wypowiadanie się w sprawach organizacyjnych członków MDP,

f.   ustalanie zasad i podziału pracy w MDP,

g.  omawianie innych spraw wynikających z działalności MDP.

69.  W celu właściwej realizacji zadań Rada MDP opracowuje Roczny Plan Działalności MDP (RPD) biorąc za podstawę zadania wynikające z Regulaminu MDP oraz kierunków działania OSP Skołyszyn i Związku OSP RP.

70.  Projekt RPD przedstawiają Radzie MDP Dowódca MMDP (działania podejmowane przez MMDP) oraz Dowódca ŻMDP (działania podejmowane przez ŻMDP).

71.  W zależności od bieżących potrzeb organizacyjnych związanych z zapewnieniem właściwej pracy drużyn Opiekun MDP może zwoływać połączone posiedzenia Rady Instruktorskiej i Rady MDP.

72.  Członkowie Rady Instruktorskiej i Rady MDP mogą otrzymać wyposażenie służbowe, które będzie przydzielane przez Opiekuna MDP na ich wniosek, a zależne będzie od aktualnego stanu ilościowego tego sprzętu.

 

 

PRZEPISY KOŃCOWE

 

73.  Członkowie MDP powinni brać udział w pracach prewencyjnych, polegających na upowszechnianiu przestrzegania zasad bezpieczeństwa ogólnego, szczególnie w środowisku młodzieżowym, służąc jednocześnie własnym przykładem w tym względzie.

74.  Członkom MDP nie wolno odbywać ćwiczeń stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia oraz wymagających sprawności przekraczających ich fizyczne możliwości.

75.  Członkom MDP nie wolno bezpośrednio uczestniczyć w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

76.  Członkowie MDP mogą brać udział w indywidualnych i zespołowych zawodach sportowo-pożarniczych i innych.

77.  MDP może zostać rozwiązana na podstawie uchwały Zarządu OSP Skołyszyn.

78.  Regulamin MDP OSP Skołyszyn po raz pierwszy zatwierdza Walne Zebranie Członków OSP.

79.  Zmiany w Regulaminie MDP OSP Skołyszyn dokonywane są przez Zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na wniosek Opiekuna MDP, Rady Instruktorskiej bądź Rady MDP.

 

 

PROGRAM KSZTAŁCENIA
CZŁONKÓW MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH

ZAGADNIENIA OGÓLNE

 

L.p.

Temat

Teoria

Praktyka

Razem

1.

Organizacja ochrony przeciwpożarowej

Pojęcie ochrony przeciwpożarowej. Ochrona przeciwpożarowa powszechnym obowiązkiem obywatelskim. Krajowy system ratowniczy. Państwowa Straż Pożarne. Ochotnicze Straże Pożarne – zadania statutowe, władze (walne zebranie, zarząd, komisja rewizyjna). Związek OSP RP.

1

-

1

2.

Młodzieżowe drużyny OSP

Cele i zadania MD OSP. Członkowie drużyny – prawa i obowiązki. Wewnętrzna organizacja drużyny. Rada drużyny i jej obowiązki. Regulamin umundurowania. Funkcje i oznaki funkcyjne. Odznaka „Drużyna Młodzieżowa OSP” – I, II i III stopnia. Specjalności pożarnicze członków MDP – zasady zdobywania i przyznawania.

1

-

1

3.

Służba wewnętrzna

Zasady zależności służbowej. Stopnie pożarnicze. Zależność – starszy i młodszy, przełożony a podwładny. Droga służbowa. Wydawanie i wykonywanie rozkazów. Wystąpienia w umundurowaniu.

1

1

2

4.

Musztra

Postawa zasadnicza i swobodna. Zwroty w miejscu. Marsz. Oddawanie honorów. Zbiórka. Odliczanie. Odstępowanie. Występowanie i wstępowanie do szyku. Zagięcie skrzydeł. Marsz i zatrzymywanie się.

-

2

2

5.

Zawody sportowo-pożarnicze
Obowiązujące regulaminy zawodów sportowo-pożarniczych dla MDP. Konkurencje zawodów. Ocena. Zasady przeprowadzania.

-

1

1

6.

Formy działalności OSP i MDP
Działalność kulturalno-oświatowa – cele, formy oraz możliwe ujęcia organizacyjne. Współdziałanie z innymi organizacjami młodzieżowymi i społecznymi w zakresie popularyzacji zagadnień ochrony przeciwpożarowej. Izby pamięci i kąciki pożarnicze. wystawy pożarnicze. kroniki pracy OSP i MDP. Działalność sportowo-rekreacyjna. Gry świetlicowe. Gry zespołowe.

1

2

3

 

 

4

6

10

 

 

 

 

ZAPOBIEGANIE POŻAROM I MIEJSCOWYM ZAGROŻENIOM

 

L.p.

Temat

Teoria

Praktyka

Razem

1.

Proces palenia a pożar

Charakterystyka procesu spalania i niezbędne ku temu warunki. Palenie się ciał stałych, cieczy i gazów. Zjawiska towarzyszące procesowi palenia. Przebieg pożaru wewnętrznego.

1

-

1

2.

Przyczyny powstawania i rozprzestrzenia się pożarów
Nieostrożność w używaniu ognia otwartego. Pozostawienie dzieci bez opieki. Niewłaściwy stan techniczny instalacji ogrzewczych, elektroenergetycznych, gazowych, wentylacyjnych, odgromowych. Maszyny i silniki o napędzie spalinowym i elektrycznym. Samozapalenie. Warunki sprzyjające rozprzestrzenianiu się pożarów: materiały budowlane, rodzaj zabudowy, bruzdy i kanały instalacyjne, ogólny nieład, brak umiejętności podjęcia skutecznego przeciwdziałania.

1

-

1

3.

Zasady zapobiegania pożarom i miejscowym zagrożeniom
Zapobieganie pożarom w szkołach, przedszkolach, kinach, salach widowiskowych, sklepach. Zabezpieczenie przeciwpożarowe gospodarstw rolnych, prac żniwnych i omłotowych. Ochrona przeciwpożarowa terenów leśnych. Powodzie, zagrożenia ekologiczne, chemiczne i techniczne.

1

-

1

4.

Propaganda przeciwpożarowa
Straty popożarowe. Znaczenie oddziaływań prewencyjnych dla gospodarki narodowej. Działalność propagandowo-informacyjna. Opracowanie materiałów propagandowych.

-

1

1

 

 

3

1

4

 

 

 

TECHNIKA POŻARNICZA

 

L.p.

Temat

Teoria

Praktyka

Razem

1.

Uzbrojenie osobiste i sprzęt ochrony osobistej
Elementy uzbrojenia osobistego. Prawidłowe zakładanie i posługiwanie się uzbrojeniem osobistym. Sprzęt ochrony dróg oddechowych – aparaty powietrzne.

-

1

1

2.

Środki gaśnicze i podręczny sprzęt gaśniczy
Woda – jej działanie gaśnicze i zakres stosowania. Piana gaśnicza – rodzaje, mechanizm gaśniczy. Gazy obojętne, halony (zamienniki) i proszki – ich mechanizm gaśniczy i zastosowanie. Grupy pożarów. Gaśnice pianowe, śniegowe, proszkowe – zasady użycia, uruchamianie. Hydronetki. Koce gaśnicze.

1

1

2

3.

Węże pożarnicze i armatura wodna
Węże tłoczne i ssawne – ich rodzaje, budowa, przeznaczenie. Armatura wodna – smok, pływak, łączniki, prądownice wodne i pianowe, rozdzielacz, zbieracz. Stojak i klucz hydrantowy. Sprzęt do obsługi węży – klucze, bandaże, podpinki, mostki, siodełka.

-

3

3

4.

Sprzęt ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego
Zestaw ratownictwa drogowego. Ubrania ratownictwa chemicznego. Sorbenty.

-

2

2

5.

Drabiny pożarnicze
Drabiny przystawne D3,8, D5, drabiny nasadkowe, drabina słupkowa, drabina D10W. sprawianie drabin. Technika wchodzenia i schodzenia po drabinie.

-

2

2

6.

Sprzęt transportowy i motopompy
Wyposażenie pożarnicze samochodu znajdującego się w macierzystej jednostce OSP. Motopompy i autopompy – przeznaczenie, ogólne zasady budowy i eksploatacji.

-

1

1

7.

Zaopatrzenie wodne
Zbiorniki naturalne i sztuczne. Ogólne zasady budowy bądź przygotowania punktów czerpania wody. Sieć hydrantowa.

-

1

1

 

 

1

11

12

 

 

 

RATOWNICTWO

 

L.p.

Temat

Teoria

Praktyka

Razem

1.

Organizacja zastępów pożarniczych
Organizacja zespołu ratowniczego w OSP. Podział funkcji w zastępie ratowniczo-gaśniczym. Czynności rutynowe przypisane poszczególnym funkcyjnym.

-

2

2

2.

Środki łączności i alarmowania
Sposoby alarmowania straży pożarnych. System i środki łączności. Alarm w OSP i zachowanie się strażaków. Łączność na miejscu akcji ratowniczej. Obowiązki strażaka łącznika.

1

-

1

3.

Zasady zachowania się w środowiskach zagrożonych
Poruszanie się w przestrzeniach zagrożonych pożarem – otwieranie przejść, wchodzenie i wychodzenie z obiektu. Ochrona przed promieniowaniem cieplnym i dymem – stosowanie doraźnych środków ochrony. Poruszanie się w strefie zagrożonej substancjami toksycznymi i wybuchowymi. Wyprowadzanie ludzi ze strefy zagrożonej. Czynności wykonywane przez członków MDP podczas akcji ratowniczych. Pomoc w zabezpieczeniu ratowanych ludzi, zwierząt i mienia. Opieka nad poszkodowanymi.

-

2

2

4.

Podstawy taktyki walki z pożarem
Rozpoznanie zdarzenia i ocena sytuacji. Oznakowanie miejsca zdarzenia. Podstawowe formy działań taktycznych – natarcie, obrona (bliższa i dalsza), działania połączone. Elementy terenu akcji gaśniczej. Pożary budynków – piwnice, kondygnacje nadziemne, poddasza i strychy, dachy. Pożary lasów – zasady postępowania.

1

4

5

5.

Podstawy działań ratowniczych podczas katastrof
Katastrofy w komunikacji drogowej – zasady uwalniania ludzi i gaszenie pożaru. Katastrofy budowlane – rozpoznanie zagrożenia ludzi, zabezpieczenie miejsca wypadku (zatamowanie wypływu mediów – woda, gaz), podparcie lub rozbiórka konstrukcji. Powodzie – rozpoznanie, informowanie o zagrożeniu, zasady ochrony terenu i obiektów, ewakuacja.

1

2

3

6.

Pierwsza pomoc medyczna
Organizacja pomocy przedlekarskiej w strażach pożarnych. Apteczki pierwszej pomocy i zestawy ratownicze. Pierwsza pomoc przy zranieniach, krwotokach, złamaniach, zwichnięciach, oparzeniach, porażeniach prądem elektrycznym, zatruciach. Postępowanie ratownicze w ramach resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

-

3

3

 

 

3

13

16

 

 


 

 

powrót

 

 

 


Naszą stronę OSP Skołyszyn odwiedziło

Internetowe liczniki